نگاه اجمالی بر پروژه های انجام شده

شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس

شرکت پتروپارس ایران

شرکت پرشین راد

موسسه دریا ساحل

شرکت دانیال پترو

شرکت مناطق نفت خیز جنوب

پروژه تابناک شرکت نفت PEDEC

شرکت پتروشیمی شازند اراک